info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

Kadın Check-Up

Kadın Check-Up

KANSER TARAMASI TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )

 
 1. CEA: Kolon, rektum, akciğer, meme, karaciğer, pankreas, prostat, mide ve over kanserlerinde düzeyi artabilir. Genel kanser tarama testidir.
 2. AFP: Nöral tüp defektleri için prenatal tarama testidir. Karaciğer ve pankreas kanserlerinde belirleyicidir.
 3. LDH: Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır. Kanser hastalarında yüksek LDH seviyesi, kanserin kötüye gittiği konusunda fikir verebilir. %95’inde LDH artar.
 4. Kalsiyum (Ca): Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı (Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
 

ROMATİZMA ve ENFEKSİYON ANALİZLERİ ( 4 Adet Tahlil )

 1. ASO: Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.
 2. cRP: (C-Reaktif Protein) cRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir
 3. RF:(Romatoid Faktör) Romatoid artirit tanısında kullanılır.
 4. Hs-CRP: Doku hasarı, infeksiyon, ya da akut inflamasyona neden olan çeşitli hastalık durumlarında CRP seviyeleri normalin üzerine çıkar.

 

BULAŞICI HASTALIKLAR ve HEPATİT ( 4 Adet Tahlil )

 

 1. Anti HIV 1+2: HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.
 2. HBsAg: HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.
 3. Anti-HCV: Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.
 4. VDRL: Bel soğukluğu Sifilis hastalığını belirler (CYBH)

 

KANSIZLIK TARAMASI ( 18 Adet Tahlil )

 

TROİD FONKSİYON TESTLERİ(GUATR) ( 3 Adet Tahlil )

 1. FT3(Serbest T3) FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.
 2. FT4(Serbest T4) FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.
 3. TSH-(Ultra Sensitive) TSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar.

 

BİYOKİMYA ve MİKROBİYOLOJİ TESTLERİ ( 18 Adet Tahlil )

 1. Kolesterol Total: Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.
 2. Kolesterol HD (İyi Kolesterol): Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.
 3. Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol): LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir.
 4. Kolesterol VLDL (Low Kolesterol): VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.
 5. Trigliserid (Kan Yağları): Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
 6. Ürik Asit: Üric Acid ;Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.
 7. Sodyum (Na): Na ; Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.
 8. Potasyum (K): Potasyum;hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.
 9. Açlık Kan Şekeri: Diyabet hastalığı tanısında kullanılır.Kan şekerimizi belirler.
 10. Total Bilirubin: Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.
 11. Direkt Bilirubin: Direkt bilirubin ;değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.
 12. İndirekt Bilirubin İndirekt bilirubin ;değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.
 13. Total Protein: Protein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer.Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiple myolomda görülür. Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
 14. Albumin: Albumin; Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir.
 15. Globulin: Globulin ;Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.
 16. Sedimentasyon: Sedimantasyon ;İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar.
 17. Gaitada Gizli Kan(GGK): GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
 18. Dışkı Mikroskopisi: Dışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.

 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ ( 3 Adet Tahlil )

 1. Üre: Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.
 2. Kreatinin: Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.
 3. Tam İdrar Anlizi: Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

 

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ ( 4 Adet Tahlil )

 1. SGOT (AST): SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.
 2. SGPT (ALT): SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.
 3. Gama Glutamil Transferaz (GGT): GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.
 4. Alkalen Fosfataz(ALP): ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.

 

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ ( 9 Adet Görüntüleme )

 1. Tüm Batın Ultrasonu(USG): Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.
 2. Alt ve Üst Batın Ultrasonu(USG): Alt ve Üst batın (karın) bölgesindeki organlarımızın detaylı ultrason incelemesidir.
 3. Akciğer Kalp Aort Filmi(Grafisi): Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.
 4. Böbrek Ultrasonu(USG): Böbrek organımızdaki kist ve taşların belirlenmesi,fizyolojisinin incelenmesi
 5. Karaciğer Ultrasonu(USG): Karaciğer yağlanması büyümesi,karaciğerde kist oluşımları ,fizyolojik değişikliklerin belirlenmesi.
 6. Rahim Ultrasonu(USG): Rahim ve yumurtalıkların incelenmesi.Kist tümör ve kanser erken teşhisi için çok önemli bir tetkikdir.
 7. Dalak Ultrasonu (USG): Dalak organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.
 8. Pankreas Ultrasonu (USG): Pankreas organımızın detaylı ultrasonografik olarak incelenmesidir.

 

DEĞERLENDİRMELER

Doktor Değerlendirmesi Sonuçlar Laboratuvar Uzmanı Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.